دکتر  عکاشه دارای دکترای تخصصی در رشته روانپزشکی بالینی  در سال 1372 و همچنین  پزشكي عمومي (MD) در سال 1360 از دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشند .

برخی از سمت های اجرائی ایشان :

عضويت در انجمن ها، كميته ها، شوراها:

برخی از سوابق آموزشي ایشان :